نام : شهید رمضان  علی نقی زاده    فرزند  : محمود     تاریخ تولد : 1342

عضویت : رسمی    تاریخ شهادت : 12/2/1365     محل شهادت : آبادان       محل خدمت : دیده بانی