نام : شهید ناصر صمدی زینجناب    فرزند  : حسین قلی   

عضویت : وظیفه     تاریخ تولد: 10-8-1345 شمسی          تاریخ شهادت : 22/2/1364      محل شهادت : مجنون     محل خدمت : 15 قائم (عج)

گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:زینجناب شهر:آذربایجان شرقی - تبریز