نام : شهید علیرضا صالحی ابهری  فرزند  : رمضانعلی    

عضویت : بسیجی                 تاریخ تولد : 1/5/1343               تاریخ شهادت : 7/2/1365      محل شهادت : آبادان       محل خدمت : دیده بانی

مزار:گلزار شهدای بهشت زهرا (س) ق53 ر142 ش 3