نام : شهید علی صالحی فرد   فرزند  : حیدر   

عضویت : وظیفه        تاریخ تولد: 29-6-1347 شمسی           تاریخ شهادت : 10/11/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 10 امام حسین(ع)

مزار:تهران- کن-سولقان-گلزار شهدای واریش