نام : شهید علیرضا شیرکوند     فرزند  : علی        عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 10/11/1365      محل شهادت : شلمچه      محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 1-9-1345 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین
گلزار شهدا
:حسین رضا(ع) -   ورامین