شهید مصطفی سمیعی پنجی    

  نام پدر: علی       

عضویت : بسیجی 

محل تولد: تهران 

تاریخ تولد: 3-9-1347 شمسی 

محل خدمت : تعمیر و نگهداری

محل شهادت : شلمچه 

تاریخ شهادت : 31-4-1367 شمسی
گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

 قطعه:29 ردیف:59 شماره مزار:5 

تهران


شهید مصطفی سمیعی به اتفاق پسر عموی شهیدش با هم تشیع شدند

https://s19.picofile.com/file/8439012118/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439012126/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C1.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439012134/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C2.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439012168/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C4.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439012176/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C5.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439012192/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C7.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439012184/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%8C6.jpg


http://s6.picofile.com/file/8377641434/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C.jpg