نام : شهید علیرضا سیانکی      فرزند  : چراغعلی     

عضویت : بسیجی    تاریخ تولد : 1326   تاریخ شهادت : 11/4/1365      محل شهادت : مهران     محل خدمت : تدارکات