نام : شهید داود شعبانی  فرزند  : محمود     

عضویت : وظیفه 
تاریخ تولد: 7-4-1348 شمسی
        تاریخ شهادت : 10/2/1367      محل شهادت : 
محل تولد: تهران تاریخ شهادت : 10-2-1367 شمسی


گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:40 ردیف:102 شماره مزار:14

محل خدمت : 40 بعثت