نام :         فرزند  : احمد          عضویت :  وظیفه   تاریخ شهادت : 11/3/1367      محل شهادت : دربندیخان      محل خدمت : گردان 8 فاطر


تاریخ تولد: 1-1-1345 شمسی

تاریخ شهادت : 11-3-1367 شمسی

گلزار شهدا:  امامزاده حمزه صفادشت - شهریار