نام : شهید اصغر سالک نظری رکنی       فرزند  : عباس       

عضویت : رسمی   تاریخ تولد :10/1/1345    تاریخ شهادت : 18/1/1366     محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 10 امام حسین(ع)

مزار : بهشت زهرا ، قطعه 29 ، ردیف 108 ، شماره 2