نام : شهید محمد مهدی سلمانی زارچی ( سلیمانی) 

     فرزند: محمدحسین  

     عضویت : بسیجی 

  تاریخ تولد : 25/11/1342 

  محل تولد : قم 

تاریخ شهادت :  16/7/1374  

  محل شهادت :   تهران

              محل خدمت : دیده بانی

 تحصیلات:   مهندس شیمی

آدرس مزار : قم ، مزار شهدای علی ابن جعفر ، قطعه 19 ، ریف 7 ، شماره 619