نام : شهید محمد مهدی سلمانی زارچی ( سلیمانی)      فرزند: محمدحسین       عضویت : بسیجی   تاریخ تولد : 25/11/1342   محل تولد : قم  تاریخ شهادت :  16/7/1374     محل شهادت :   تهران              محل خدمت : دیده بانی  تحصیلات:   مهندس شیمی

آدرس مزار : قم ، مزار شهدای علی ابن جعفر ، قطعه 19 ، ریف 7 ، شماره 619