نام :   فرزند  : محمدحسین     

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 18/9/1364      محل شهادت : جزیره مجنون       محل خدمت : 40 یا/15

تاریخ تولد: 2-6-1344 شمسی   متاهل
محل تولد: زنجان

گلزار شهدای معجزات -چورزق شهرزنجان