نام : شهید مرتضیزواره محمدی  فرزند  : آقا کوچک   

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 17/2/1365      محل شهادت : فاو     محل خدمت : 15 قائم (عج)

تاریخ تولد: 19-3-1345 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین
گلزار شهدای محمد آباد ورامین