نام : شهید مصطفی رضا زاده       فرزند  : حسن      

عضویت : رسمی      تاریخ شهادت : 23/1/1365         محل شهادت : فاو          محل خدمت : مخابرات

تاریخ تولد: 25-2-1341 شمسی
محل تولد: اصفهان - اردستان
گلزار شهدا: بهشت زهرا بلوک: قطعه:53 ردیف:85 شماره مزار:6