نام : شهید عباس رحیمی  فرزند :احمد

عضویت : وظیفه  تاریخ شهادت : 16/12/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : تدارکات

تاریخ تولد: 5-12-1346 شمسی
محل تولد: قزوین - تاکستان - ضیاء آباد

گلزار شهدا
ی:جهان آباد شهر:قزوین - تاکستان