نام : شهید کاظم رضایی صدرآبادی      فرزند : بمان علی 

عضویت : رسمی   تاریخ شهادت : 10/11/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 2-3-1343 شمسی
محل تولد: یزد –

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:50 شماره مزار:16