شهید پرویز داودی 

          نام پدر : قدرت الله       

عضویت :وظیفه

تاریخ تولد: 15-6-1345 شمسی

محل تولد: تهران - فیروزکوه
 محل خدمت : مدیریت داخلی

تاریخ شهادت : 13-4-1366شمسی

محل شهادت : کرخه   

گلزار شهدا: ولی اباد  

ورامین_ تهران