نام : شهید پرویز داودی        فرزند  : قدرت الله          عضویت :وظیفه    تاریخ شهادت : 31/4/1366      محل شهادت : کرخه       محل خدمت : مدیریت داخلی

تاریخ تولد: 15-6-1345 شمسی
محل تولد: تهران - فیروزکوه
گلزار شهدای ولی اباد - ورامین