نام : شهید محمد حسین خیراللهی  فرزند  : حسین      

عضویت : وظیفه  تاریخ شهادت : 15/4/1365     محل شهادت : مهران      محل خدمت : 8 فاطر

تاریخ تولد: 1-1-1346 شمسی
محل تولد: تهران

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:53 ردیف:134 شماره مزار:11