نام : شهید زرعلی خزایی    فرزند  : عطا         

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 3/5/1365      محل شهادت : کرخه      مجرد      محل خدمت :

تاریخ تولد: 19-9-1345 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کنگاور

گلزار شهدا:  امامزاده عماد شهررباط کریم