نام : شهید حسن خلخالی       فرزند  : اصغر           

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 30/5/1364      محل شهادت : شلمچه   متاهل     محل خدمت :

تاریخ تولد: 7-10-1337 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین 
گلزار شهدای:سیدفتح الله ورامین

دو برادر ایشان نیز به شهادت رسیده اند