شهید حسن خلخالی  

           نام پدر : اصغر           

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 7-10-1337 شمسی
                      محل تولد: تهران - ورامین

 تاریخ شهادت :30-5-1364شمسی

    محل شهادت : شلمچه   

تاریخ تولد: 7-10-1337 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین 
گلزار شهدای:سیدفتح الله 
ورامین  تهران

دو برادر ایشان نیز به شهادت رسیده اند