نام : شهید جانعلی خوش باطن   فرزند  : اکبر          عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 26/2/1366   متاهل    محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : بهداری

تاریخ تولد: 8-5-1330 شمسی
محل تولد: مازندران - نکا

گلزار شهدایدنگسرگ شهر:مازندران - ساری