شهید جانعلی خوش باطن 
نام پدر : اکبر     
عضویت : بسیجی 
تاریخ تولد: 8-5-1330 شمسی
محل تولد: مازندران - نکا
محل خدمت : بهداری
تاریخ شهادت : 26-2-1366شمسی
محل شهادت : شلمچه     
گلزار شهدا : دنگسرگ
مازندران - ساری