نام : شهید پرویز حسن زاده چهل بازده  فرزند  : یدالله      

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 6/1/1367   مجرد    محل شهادت : فاو       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 9-4-1344 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - قوچان

گلزار شهدای بهشت زینب :چناران –خراسان رضوی