نام : شهید حسین حفیظی     فرزند  : رحمت الله       

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 22/1/1366      محل شهادت : شلمچه      مجرد     محل خدمت : تعمیر و نگهداری

تاریخ تولد: 7-2-1345 شمسی
محل تولد: شهرستان های تهران - ری

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:76 شماره مزار:18