نام : شهید حسین حاجی زمانعلی    فرزند  : علی     

عضویت : وظیفه     تاریخ شهادت : 27/1/1366      محل شهادت : خرمشهر      محل خدمت :  بهداری

تاریخ تولد: 1-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران

گلزار شهدای بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:5 شماره مزار:2