نام : شهید عباس حبیبی       فرزند  : اسدالله         

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 4/3/1367      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 15-3-1341 شمسی
محل تولد: شهرستان های تهران - ری

گلزار شهدای  بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:51 شماره مزار:16