شهید حسن جعفری خاصه لر
نام پدر: عبدالحسین
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 23-12-1341 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - اسکو 
محل خدمت : گردان 40بعثت
تاریخ شهادت : 13-3-1365 شمسی
محل شهادت : مهران 
گلزار شهدا: وادی رحمت 
آذربایجان شرقی - تبریز

https://s20.picofile.com/file/8447009384/scan0048.jpg


https://s21.picofile.com/file/8447009376/scan0047.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009268/2.jpg
https://s20.picofile.com/file/8447009276/IMG_20200306_WA0051.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009392/%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%BE_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009284/IMG_20200612_WA0025.jpg

https://s20.picofile.com/file/8447009342/scan0027.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009368/scan0045.jpg

https://s21.picofile.com/file/8447009350/scan0030.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009334/scan0022.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009318/scan0019.jpg

https://s21.picofile.com/file/8447009326/scan0020.jpg


https://s20.picofile.com/file/8447009292/scan0017.jpg

https://s20.picofile.com/file/8447009300/scan0018.jpg