نام : شهید حسن جعفری خسروشاهی  فرزند : عبدالحسین    

عضویت : وظیفه     تاریخ شهادت : 22/3/1365        محل شهادت : مهران   

   محل خدمت : 40 بعثت