حسن جعفری خاصه لر
نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 23-12-1341 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - اسکو 
تاریخ شهادت : 13-3-1365 شمسی
محل شهادت : مهران 
وضیفه-گردان 40بعثت 
گلزار شهدا: وادی رحمت 
شهر:آذربایجان شرقی - تبریز