نام : شهید غلامرضا جعفریان  فرزند  : اکبر       عضویت : بسیجی       تاریخ تولد:1338/12/10       تاریخ شهادت : 30/10/1365    متاهل   محل شهادت : جاده اهواز      محل خدمت : مخابرات