نام : شهید غلامرضا جعفریان  فرزند  : اکبر       عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 30/10/1365    متاهل   محل شهادت : جاده اهواز      محل خدمت : مخابرات