نام : شهید علیرضا جعفری یحیی    فرزند  : امیر    

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 5/10/1365  تاریخ تولد:20/1/1346    محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار دو  دسته یک

گلزار:بهشت زهرا قطعه:53 ردیف:59 شماره مزار:14