نام :شهید یونس جعفری رزین  

  فرزند  : شیرین دل    

عضویت : بسیجی 

   تاریخ شهادت : 18/10/1365 

  تاریخ تولد : 1348  

  محل شهادت : شلمچه 

      محل خدمت : دیده بانی

تاریخ تولد: 3-3-1348 شمسی
گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:53 ردیف:56 شماره مزار:14