نام :شهید یونس جعفری رزین    فرزند  : شیرین دل    

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 18/10/1365   تاریخ تولد : 1348    محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : دیده بانی

تاریخ تولد: 3-3-1348 شمسی

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:53 ردیف:56 شماره مزار:14