نام : شهید محمد علی جهانشاهی    فرزند  : محمدحسین     

عضویت : رسمی  تاریخ تولد : 1339   تاریخ شهادت : 15/4/1365   متاهل    محل شهادت : مهران      محل خدمت : مسئول بهداری

مزار :بهشت زهرا(س) ق53ردیف97 شماره10