نام : شهید ابراهیم حاتمی    فرزند  : محمد    

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 5/10/1365      محل شهادت : شلمچه   متاهل    محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2

تاریخ تولد: 5-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران
گلزار شهدا:  یافت آباد - اسلامشهر