نام : شهید سید امیر حاجیحبیب دلال    فرزند  : سید حسین    

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 11/7/1365      محل شهادت : جاده اهواز       محل خدمت : دیده بانی

تاریخ تولد: 3-10-1344 شمسی
محل تولد: تهران

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:27 ردیف:84 شماره مزار:1/ت