شهید سید امیر حاجیحبیب دلال  

نام پدر : سیدحسین  

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 3-10-1344 شمسی
محل تولد: تهران

 محل خدمت : دیده بانی

تاریخ شهادت : 11-7-1365شمسی   

محل شهادت : جاده اهواز   

گلزار شهدا: بهشت زهرا

قطعه:27 ردیف:84 شماره مزار:1/ت 

تهرانمن حاج حبیب هستم

دیده بان شهید سید امیر حاجی حبیب پسر فوق العاده پر انرژی ، باصفا، دوست داشتنی و شوخ طبعی بود. 

یک بار که به اتفاق ایشان با تویوتا رفتیم ستاد تیپ در پنج طبقه اهواز ، دژبان مانع ورود ما با خودرو شد. سید امیر گفت: میدونی من کی هستم، دژبان ساده دل گفت: نه. سیدامیر گفت: من حاج حبیب هستم. دژبان فکر کرد این حاج حبیب همان حاج حبیب( فرمانده تیپ ۶۳ است) معذرت خواهی کرد و سریع طناب را انداخت و رفتیم داخل. 

روحش شاد

راوی:حجت ایروانی