نام : شهید علی توللی پور  فرزند  : سرمست    تاریخ تولد : 4/3/1346 کرج      عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 21/10/1365     محل شهادت : شلمچه      محل خدمت : 17 امام صادق(ع)

مزار: امام زاده طاهر کرج