نام : شهید علی توللی پور

  فرزند  : سرمست  

  تاریخ تولد : 4/3/1346 کرج 

     عضویت : وظیفه  

  تاریخ شهادت : 21/10/1365  

   محل شهادت : شلمچه 

     محل خدمت : 17 امام صادق(ع)

مزار: امام زاده طاهر کرج