نام : شهید علی تکلو منش   فرزند  : عزت الله     متاهل    

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 9/1/1367      محل شهادت : شاخ شمیران      محل خدمت : پدافند

تاریخ تولد: 28-3-1329 شمسی
گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:90 شماره مزار:15