نام : شهید محمد تاجیک       فرزند  : رضا            عضویت : رسمی   تاریخ شهادت : 15/4/1365      محل شهادت : مهران      محل خدمت : بهداری

تاریخ تولد: 15-1-1341 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین

تاریخ شهادت : 15-4-1365 شمسی
گلزار شهداشهدای خیرآباد - ورامین

شهید کیوان تاجیک برادر شهید محمد تاجیک می باشد که در یگان دیگری شهید شده است .