نام : شهید ابوالقاسم تقوی     فرزند  : علی

عضویت : رسمی    متاهل   تاریخ شهادت : 1367/4/21     محل خدمت : تدارکات  آبرسانی

مزار : بهشت زهرا ، قطعه 40 ، ردیف 21 ، شماره 3

تاریخ تولد: 20-2-1337 شمسی
محل تولد: تهران 

محل شهادت : شلمچه 

نام گلزار:بهشت زهرا قطعه:40 ردیف:21 شماره مزار:3