نام : شهید مرادعلی توده فلاح    فرزند  : رمضان علی    

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 4-6-1367 شمسی
 محل شهادت : پل مارد 
آبادان  

تاریخ تولد: 4-1-1348 شمسی
محل تولد: مرکزی - شازند - هندودر

مزار:گلزار شهدای چنارستان - شازند