نام : شهید علی اصغر پوردغائی    فرزند  : عباس    

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 9/5/1365      محل شهادت : مهران      محل خدمت :

تاریخ تولد: 1-1-1344 شمسی
محل تولد: تهران

گلزاربهشت زهرا    :قطعه:53 ردیف:105 شماره مزار:16

8 روز در جبهه بود که شهید میشود