نام : شهید حسین پیر صنعان    فرزند  : حسن  

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 11/3/1367      محل شهادت : دربندیخان      محل خدمت :

تاریخ تولد: 1-7-1347 شمسی
محل تولد: اصفهان - کاشان

گلزار شهدا:دارالسلام شهر:اصفهان - کاشان