نام : شهید شاهرخ پناهی شا نشین    فرزند  : اژدر  

عضویت : وظیفه   متاهل   تاریخ شهادت : 30/11/1364    محل شهادت : آبادان     محل خدمت : بهداری

تاریخ تولد: 10-5-1345 شمسی
محل تولد: تهران 

گلزار شهداامامزاده عقیل اسلامشهر