نام : شهید عباس برنگی       فرزند  : علی اکبر       

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 28/12/1366      محل شهادت : شیخ سله     محل خدمت : بهداری

 

تاریخ تولد: 1-6-1343 شمسی

محل تولد: تهران 
گلزار شهدا: بهشت زهرا: قطعه:40 ردیف:6 شماره مزار:21