نام : شهید عباس پازن    فرزند  : علی نقی    عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 9/1/1367      محل شهادت : شاخ شمیران      محل خدمت : پدافند

تاریخ تولد: 31-1-1346 شمسی
محل تولد: زنجان

محل شهادت : فکه 

گلزار شهدای امامزاده عقیل - اسلامشهر