نام : شهید علی اصغر بختیاری  فرزند  : عبدالله     عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 1/7/1366      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 12 حمزه

تاریخ تولد: 1-8-1343 شمسی
محل تولد: همدان

گلزار شهدا: باغ بهشت همدان قطعه:100 ردیف:3 شماره مزار:13