نام : شهید یونس علی بهرامی     فرزند  : سیف علی    

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 17/5/1367      محل شهادت : شلمچه    محل خدمت : 12 حمزه


تاریخ تولد: 2-2-1348 شمسی
محل تولد: زنجان - ایجرود - زرین آباد

گلزار شهدای زرین اباد شهر:زنجان - ایجرود

شهید 45 روز بعد از اعزام به شهادت رسیده است .