نام : شهید حسن بوربور     فرزند  : ابوالقاسم              

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 5/10/1365      محل شهادت : شلمچه محل خدمت : 15 قائم

تاریخ تولد: 30-4-1346 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین

گلزار شهدایامام زاده جعفر ورامین
   پیشوا - ورامین