شهید رضا بابتراش

        نام پدر : قیطران 

     عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 21-8-1336 شمسی

محل تولد:هشترود-آذربایجان شرقی

    محل خدمت :گردان راکت انداز 40 بعثت

  تاریخ شهادت : 23-3-1367شمسی

    محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بزوجیق 
آذربایجان شرقی - هشترود

http://s10.picofile.com/file/8405631500/IMG_0199.JPG

http://s10.picofile.com/file/8405631342/IMG_0124.JPG

http://s11.picofile.com/file/8405631350/IMG_0139.JPG

http://s11.picofile.com/file/8405631392/IMG_0159.JPG

http://s11.picofile.com/file/8405631426/IMG_0157.JPG

http://s11.picofile.com/file/8405631468/IMG_0183.JPG

http://s11.picofile.com/file/8405631484/IMG_0170.JPG
http://s6.picofile.com/file/8377640934/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg