نام : شهید رضا بابتراش   فرزند  : قیطران      عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 23/3/1367      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 21-8-1336 شمسی

نام گلزار:بزوجیق شهر:آذربایجان شرقی - هشترود