نام : شهید مصطفی آقا جانی    فرزند  : خلیل الله    عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 30/10/1365      محل شهادت : جاده اهواز       محل خدمت : 15 قائم(عج)

تاریخ تولد: 9-4-1346 شمسی
محل تولد: تهران

قطعه:29 ردیف:11 شماره مزار:3 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران