نام : شهید حضرت قلی التج     فرزند  : زلفعلی           

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 18/11/1365      محل شهادت : پاسگاه زید       محل خدمت : 40 بعثت

تاریخ تولد: 5-12-1341 شمسی
محل تولد: مازندران - چالوس

گلزار شهدا: نام گلزار:دیمو شهر:مازندران – چالوس