شهید جمشید باباش زاده

        نام پدر : محمد     

   عضویت : وظیفه

تاریخ تولد:1-6-1346 شمسی

محل تولد: تهران 
محل خدمت : گردان 15 قائم

 تاریخ شهادت:28-12-1366شمسی

 محل شهادت : شیخ سله 

 گلزارشهدا : بهشت زهرا 
قطعه:40 ردیف:9 شماره مزار:18
تهران