نام : شهید جمشید باباش زاده        فرزند  : محمد     

عضویت : وظیفه تاریخ شهادت : 28/12/1366    محل شهادت : شیخ سله  محل خدمت : گردان 15 قائم

تاریخ تولد: 1-6-1346 شمسی
محل تولد: تهران 

قطعه:40 ردیف:9 شماره مزار:18 نام گلزار:بهشت زهرا